Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Coloplast Oy

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anne Kevin puh. 043- 2113 750

fiake@coloplast.com

Rekisterin nimi

Coloplastin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin ryhmiin sisältyviä

rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan,

etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto- ja korjausoikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään edellä mainituilla yhteystiedoilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähde on henkilö tai mahdollinen yhteyshenkilö itse, esimerkiksi markkinointiluvan antamisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle. Coloplast Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin ja markkinointimateriaaleihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja markkinointimateriaalit sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella: Coloplast Oy

Henkilörekisteriyhteyshenkilö

Anne Kevin

Äyritie 12B

01510 Vantaa

tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.